Zarządzanie projektem z UE

Zarządzanie projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej

Podpisanie umowy o dofinansowanie, a w konsekwencji realizacja inwestycji, niesie za sobą duże ryzyko powodzenia projektu. W odpowiedzi na zgłaszane problemy Naszych klientów przy rozliczaniu projektów z Instytucją Finansującą, wprowadziliśmy do oferty usługę zarządzania projektem, która cieszy się ogromnym powodzeniem i pozwala uniknąć problemów wynikających z błędnego rozliczania przedsięwzięcia. W usłudze zarządzania projektem zawiera się między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

Najprościej można powiedzieć, że poprzez zarządzanie projektem pozwalamy klientowi efektywnie osiągać założone cele projektu przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka.

Zakres oferowanej usługi obejmuje:

  • zarządzanie realizacją zadań projektowych w zakresie ich efektywności i zgodności z biznes planem lub wnioskiem o dofinansowanie,

  • nadzór nad realizacją założeń biznes planu lub wniosku o dofinansowanie,

  • dobór i rekrutacja kadry projektowej oraz rozliczanie czasu pracy,

  • pomoc w bieżącym kontakcie między Beneficjentem a Instytucją Państwową,

  • pomoc w przygotowaniu do kontroli projektu oraz do sporządzenia raportów z realizacji etapów projektu,

  • kontrola ewidencji księgowej wydatków ponoszonych w ramach projektu,

  • bieżący nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych w ramach projektu,

  • pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych i przesłanych ofert;

  • reprezentowanie Beneficjenta przed organami kontrolnymi.