Audyt projektów dotowanych z Unii Europejskiej

Audyt dotacyjny

LOMMAX – EUROPEJSKI CONSULTING INWESTYCYJNY Sp. z o.o. oferuje swoim klientom kompleksowy zakres usług doradztwa prawno-finansowego począwszy od fazy koncepcji inwestycji, poprzez realizację projektu, a kończąc na procesie rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania dotacji.

W ramach proponowanej współpracy oferujemy klientom, jako pierwszy etap pozyskiwania środków, przeprowadzenie Audytu dotacyjnego po kątem planowanych przedsięwzięć.

Zakres oferowanego Audytu dotacyjnego pozyskania dotacji obejmuje:

 • Weryfikację planowanego projektu pod względem prawnym i administracyjnym w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (w tym m.in. dotacje UE, pożyczki z umorzeniem, wejścia kapitałowe funduszy, środki budżetu państwa),

 • Kompleksową analizę aspektów towarzyszących realizacji projektu, włącznie z oszacowaniem ryzyk planowanego przedsięwzięcia,

 • Badanie możliwości finansowania projektu z zewnętrznych źródeł,

 • Badanie możliwości wykorzystania różnych źródeł finansowania projektu,

 • Szczegółowy opis programów pomocowych, z których można skorzystać na dany cel, Opracowanie zakresów ‎projektów, stanowiących cześć wniosków o dofinansowanie,

 • Wyznaczenie wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów,

 • Prezentację wyników przeprowadzonego audytu w siedzibie klienta wraz z podaniem rekomendacji, jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania.

Korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa z przeprowadzenia Audytu dotacyjnego:

 • Możliwość skutecznego pozyskiwania dotacji na Państwa projekty,

 • Skuteczna i kompleksowa weryfikacja planowanych projektów pod kątem możliwości ich dofinansowania,

 • Możliwość sprawnego skoordynowania źródeł finansowania projektów,

 • Wypracowanie odpowiedniego podziału zakresów obowiązków i harmonogramu prac przygotowawczych w celu uzyskania jak największej dotacji,

 • Określenie priorytetowych kierunków projektów ze względu na ich szanse uzyskania dofinansowania,

 • Wyższy poziom prawnego bezpieczeństwa nakładających się na siebie procedur aplikacyjnych w zakresie unijnego i krajowego prawa pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego,

 • Praca zespołu kompetentnych osób i podmiotów zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji aplikacyjne.


Audyt projektu

LOMMAX – EUROPEJSKI CONSULTING INWESTYCYJNY Sp. z o.o. oferuje swoim klientom kompleksowy zakres usług doradztwa prawno-finansowego począwszy od fazy koncepcji inwestycji, poprzez realizację projektu, a kończąc na procesie rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego,
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania dotacji.

W ramach proponowanej współpracy oferujemy klientom, dla których nie świadczymy usługi zarządzania projektem, audyt projektu w trakcie jego realizacji pozwalający zminimalizować ryzyko zwrotu środków do Instytucji Finansującej.

Zakres oferowanego Audytu Projektu obejmuje:

 • Weryfikację planowanego projektu pod względem prawnym i administracyjnym w zakresie wydatkowania zewnętrznych źródeł finansowania,

 • Kompleksową analizę aspektów towarzyszących realizacji projektu, włącznie z oszacowaniem dalszych ryzyk planowanego przedsięwzięcia,

 • Badanie poprawności zakwalifikowania wydatków do refundacji,

 • Badanie prawidłowości rozliczania wkładu własnego,

 • Badanie zgodności realizacji projektu z założeniami wniosku o dofinansowanie,

 • Badanie zgodności realizacji projektu z wytycznymi UE,

 • Badanie prawidłowości naliczania wynagrodzeń w ramach projektu,

 • Badanie udzielonych zamówień pod kątem zgodności z procedurą konkurencyjności i prawem zamówień publicznych, w tym badanie zapisów zawartych umów,

 • Inne na życzenie klient.